Политика по качество
Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Ръководството на ПРЕСТИЖ, заедно с всички свои служители, се ангажира да произвежда само качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията и очакванията на клиентите, както и на нормативните и законови изисквания в нашата държава и в Европейския съюз.

В изпълнение на поставената цел, насочваме вниманието си, към следните приоритети:

Определяне контекста на организацията и всички външни и вътрешни въроси, касаещи управлението на бизнеса, качеството и безопасността на произвежданите продукти, както и промените в тях.

• Определяне и периодично разглеждане на всички изисквания на организацията, клиентски изисквания и на други заинтересовани страни, свързани с управлението на качеството и безопасността на произвежданите продукти.

• Определяне рисковете и възможностите за бизнес процесите, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска.

• Непрекъснато удовлетворяване клиентското търсене, чрез устойчиво развитие и непрекъснато разширяване номенклатурата на произвежданите продукти.

• Осигуряване на ефективни мерки за поддържане на външна комуникация с клиенти, доставчици, контролни органи и други заинтересовани страни в хранителната верига по въпросите на безопасността на продуктите.

• Предоставяне на информация за качеството и безопасността на продуктите на фирмата и по специално за опасности, които могат да имат отношение към заинтересовани страни от хранителната верига.

• Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на „ПРЕСТИЖ – 96“ АД и поставяне на законността, качеството и безопасността на продукта в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.

• Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството и безопасността на продукта, на резултатите от управлението на рисковете по отделните процеси и реализираните възможности и системен контрол за изпълнението изискванията на системата за управление във всички звена на фирмата.

• Поддържане и подобряване на производствената среда, като предпоставка за спазване изискванията на международните стандарти и националните нормативни документи за законност, качество и безопасност на хранителните продукти.

• Непрекъснат стремеж, към модернизиране на производственото оборудване, с цел намаляване възможните рискове по отношение на безопасността на продукта.

• Задължително отчитане на риска за безопасността и качеството на продукта при планиране на инвестиции.

• Осигуряване защита на храните, чрез непрекъснато устойчиво развитие на Системата за управление, защита срещу умишлено вредителство, непрекъснато обучение на персонала за неговите отговорности при защитата на храните и осигуряване на тяхното качество и безопасност.

• Ефикасно управление на образуваните отпадъци и използване на технологии, които имат минимално негативно въздействие върху околната среда.

• Периодичен анализ на националните нормативни документи и тези на Европейския съюз, оценка за отражението им върху Системата за управление, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

• Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от мениджърския и изпълнителски персонал за отговорност, прецизност, умения и компетентност в работата, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане на законността и повишаване на качеството и безопасността на продуктите във всички звена на фирмата.

• Ясно и точно делегирани и комуникирани отговорности, задачи и пълномощия на персонала от всички нива, по отношение на дейности, касаещи качеството и безопасността на произвеждания продукт, контрол на рисковете и изпълнение на мерките за тяното управление, както и използване на всички възможности за развитие на бизнеса

• Създаване на механизми за контрол на ефикасността на действията на персонала за непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на качеството и безопасността на сладкарските продукти.

• Разгласяване на настоящата политика сред служителите на „ПРЕСТИЖ – 96“ АД и техния принос за реализацията й.

Изпълнителният директор и Комитетът по управление са отговорни за внедряването и поддържането на Политиката по качество и безопасност на произвежданите продукти и поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление.